Waling Dykstra wapen

Fryske Krite "Waling Dykstra"

De Fryske Krite "Waling Dykstra" biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbūn fiele mei Fryslān.
Minstens trijeris jiers wurdt in Fryske jūn hālden. Mei in tenielstik. Of in kabaretier.
Of in sprekker oer wrāldreizen. Of ferhalefertellers.

Eltsenien is wolkom as lid. Jo hoege allinne mar Frysk ferstean te kinnen.

Aginda alle eveneminten
6 novimber 2021 - Sprekker noch geheim oer in nijsgjirrich ūnderwerp.
Dźrnei jiergearkomste en breamiel.
(15:00 oere, de Fermanje, Meppel)
19 maart 2022 - Grutte Jūn (De Schalle, Nijeveen)
Program is noch in ferrassing.
5 novimber 2020 - Hjerstjūn (De Schalle, Nijeveen)
 

Postadres
Piet Koopmans (ledekontakt)
Woldstraat 33
7941 LE Meppel
till. 0522 - 24 14 34
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl

 

Lidmaatskip
Kontribśsje foar 2022 is € 25,00.
Opjefte by de ponghālder.

  Fierdere links
Bestjoersleden
Leden yn it nijs
  Kritelūd novimber 2021 (pdf)
Foto's fan aktiviteiten
Oansluten by it Frysk Boun om Utens