Waling Dykstra up

Fryske Krite "Waling Dykstra"

De Fryske Krite "Waling Dykstra" biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbn fiele mei Frysln.
Minstens trijeris jiers wurdt in Fryske jn hlden. Mei in tenielstik. Of in kabaretier.
Of in sprekker oer wrldreizen. Of ferhalefertellers.

Eltsenien is wolkom as lid. Jo hoege allinne mar Frysk ferstean te kinnen.

Aginda
14 jannewaris 2017 - Breamiel, jiergearkomste en ferhaleferteller Mindert Wynstra
Lokaasje: de Fermanje, Meppel. Ls fierder....
11 maart 2017 - Grutte Jn (De Schalle, Nijeveen)
4 novimber 2016 - Hjerstjn (De Schalle, Nijeveen)
13 jannewaris 2018 - Breamiel, jiergearkomste en sprekker (de Fermanje, Meppel)
 

Postadres
Piet Koopmans (ledekontakt)
Woldstraat 33
7941 LE Meppel
till. 0522 - 24 14 34
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl

 

Lidmaatskip
Kontribsje foar 2017 is 25,00.
Opjefte by de ponghlder.

  Fierdere links
Bestjoersleden
Leden yn it nijs
  Kriteld jannewaris 2017 (pdf)
Foto's fan aktiviteiten
Oansluten by it Frysk Boun om Utens