hiemside Kritejūn 20 jannewaris 2018

Johan van der Zee - tillefyzjeman yn ieren en sinen

20 jannewaris 2017 yn de Fermanje te Meppel

Johan van der Zee (1942)

Johan van der Zee (Stiens, 17 maaie 1942) begūn nei syn HBS- en tsjinsttiid by de RONO, earst yn Grins en letter yn Ljouwert.
Hy wurke dźrnei jierrenlang by it telefyzjeprogramma Van Gewest tot Gewest foar de regio Noard-Nederlān. Syn opdracht wie om Fryslān mei safolle mooglik fariaasje yn byld te bringen op in manier dy't ek foar oare Nederlanner nijsgjirrich is. Syn earste reportaazje gie oer korps "Het Heidebloempje" fan De Harkema dat op it Holland Festival spile.
Sūnt de direkteur fan de stifting Skylgeralān Betsen Stienstra wegere om syn Frysk te ferbrekken, omdat Johan ommers ek Frysk prate, waard der oansluten by de taal fan de minsken dźr't mei praten waard. It Frysk waard dan ūndertitele yn it Nederlānsk.
Boarne: Wikipedy.

Mear ynformaasje

Der is op it ynternet it ien en oar oer Johan van der Zee te finen, benammen op de DBNL:Kritejūn 14 jannewaris 2017

17:30Breamiel
19:00Jiergearkomste
20:00Johan van der Zee
Der is ek in boeketafel. Sjoch foar mear ynformaasje it Kritelūd.

Breamiel – opjefte by it bestjoer

De ideale gelegenhyd om ris noflik by te praten en nije minsken kinne te learen. Fansels ha wy ek Fryske sūkerbōle! Jimme kinne jim noch oant 10 jannewaris ta opjaan by de bestjoersleden. Dat kin fia de tillefoan, oer de post of per mail.
Wy ha oars it opjefteformulier ōfskaft: in simpel eigen briefke is likegoed.
Kosten foar dielname binne € 12,50 de persoan.

Datum, plak en kosten

Sneon 20 jannewaris 2018, 20:00 oere jūns.
Yn de Fermanje oan de Vledderstraat 20 yn Meppel

Dielname breamiel € 12,50.
Kostebydrage sprekker foar leden is € 2,50 en foar net-leden € 10,00.
By de priis sitte trije konsumpsjes yn.

De Fermanje oftewol Mennistetsjerke is dus it gebou fan de “Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente”. Wy sitte yn de boppeseal.