hiemside

Aktiviteiten yn 2018

10 – 03 – 2018 Veurjoarsverziede mit t bliedspul “n Drokke Tied”. (Aigen-Haimers)
24 – 03 – 2018 Grutte jûn yn De Schalle
Akkrumer Dreamtheater mei "Mutsen"
14 – 04 – 2018 Friezedei fan it Frysk Boun om Utens yn Ljouwert
lês fierder....
26 – 05 – 2018 Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”, oantemei 1 juny.
lês fierder....
03 – 11 – 2018 Hjerstjûn yn De Schalle
datum ûnder foarbehâld
Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “Aigen-Haimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier?
top

Friezedei yn Ljouwert

14 april 2018 - Provinsjehûs

It Frysk Boun om Utens bestiet dit jier 95 jier. Boppedat is Ljouwert yn 2018 de kulturiele haadstêd fan Jeropa. Dêrom wurdt de Friezedei hâlden.
Moarns fan 10:00 oere ôf geane de doarren fan it Provinsjehûs iepen foar de fertsjintwurdigers fan de Fryske kriten foar de algemiene gearkomste fan it Boun, mei kofje en oranjekoeke. De AG sil om 12:00 oere ôfrinne.
Yn it middeiskoft kin mienskiplik in lunsj geniete wurde yn it restaurante fan it Provinsjehûs.
Om 12:30 geane de doarren wer iepen foar de Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te fermeitsjen Om 13:00 is de iepening, nei it Frsk Folksliet sil Kommisaris fan de Kening, Arno Brok, ús wolkom hjitte. Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan HympHamp komme dan, om 14:45 oere, mei in koarte foarstelling mei sketskes en sang oer 95 jier FBoU (op nei de 100!), de Friezen om Utens en de Kulturele Haadsted 2018 deryn ferwurke, ôfwiksele mei de types of sankjes dy't hja al yn harren repertoire spylje.
De twade helte fan de middei, fan 15:45 oere ôf, kin keazen wurde út trije aktiviteiten:

De Friezedei wurdt dan om 18:00 oere ôfsluten.
It mienskiplik koar fan de kriten Boadegraven, Lelystêd, Swol en Twinte sil ek hieltyd wer foar ús sjonge. It konkrete program stiet op it webstek fan it Boun: www.fryskbutenfryslan.frl
Eltsenien moat der hinne! De tariedingskommisje hat in soad wurk yn dit mânske programma stutsen, dat moat beleanne wurde.
De kosten binne tige leech hâlden: De opjefte fia it Kritebestjoer. Fansels helpe wy ek by fragen oer it ferfier dêrhinne. Opjefte uterlik 1 maart by Ludzer, Edzer, Romke, Leny of Piet.


top

Noardfryslânreis

26 maaie – 1 juny 2018

Reisferiening “De Fryslannen” organisearret fan 26 maaie o/m 1 juny 2018 in moaie reis nei Noard-Dútsklân en Denemarken.
Kosten € 545, dêrby ynbegrepen: bus, hotel (“Landhaus Smaga” yn Süderlügum), moarnsbrochje, waarm iten, kofje mei traktaasje, yntrees en de foaiepot. De reiskommisje hat wier in nijsgjirrich program gearstald. It sjocht der prachtich út!
Yn grutte halen binne de yngrediïnten: Trachtenmuseum yn Drelsdorf; moeting mei de Noard-Friezen; út Schlüttsiel wei mei de boat nei Langeneß, ynkl. in rûnrit; it KOHLosseum (soerkoalmuseum) yn Wesselburen; Burch Sønderskov yn Brørup (DK); rydtúchmuseum yn Haderslev (DK); de Porzellanbörse; it Kupfermuseum yn Harrislee; de Roomske Sint Anna-tsjerke mei de brûnzen bylden en moaie glês-yn-lead finsters; oargelmuzyk fan Doede; ôfskiedsmiel by de Deterner Krug yn Detern.
Foar it komplete programma, of mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei by frou Bonny Poelstra - Dijksma, Ysgumerwei 1a, 8764 PS Dedzjum, tel.0515 - 579133, of e-mail dbpoel@ziggo.nl.
Opjefte/ynfo foar 1 maart 2018.