hiemside

Aktiviteiten yn 2018

13 – 01 – 2018 Nijjoarsverziede bie de Schalle met t bliedspel “Help schoonmoeke komt lozaaiern” van de aigen teneelclub. (Aigen-Haimers)
20 – 01 – 2018 Breamiel, jiergearkomste en sprekker Johan van der Zee
(de Fermanje, Meppel)
lęs fierder....
03 – 02 – 2018 “Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018”, Frysk Selskip Swol
lęs fierder....
10 – 03 – 2018 Veurjoarsverziede mit t bliedspul “n Drokke Tied”. (Aigen-Haimers)
24 – 03 – 2018 Grutte jűn yn De Schalle
datum űnder foarbehâld
14 – 04 – 2018 Friezedei fan it Frysk Boun om Utens yn Ljouwert
lęs fierder....
26 – 05 – 2018 Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”, oantemei 1 juny.
lęs fierder....
03 – 11 – 2018 Hjerstjűn yn De Schalle
datum űnder foarbehâld
Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “Aigen-Haimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier?
top

“Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018”

3 febrewaris 2018 - Swol

In bysűndere en unike foarstelling dy’t op sneon 3 febrewaris 2018 foar it Frysk Selskip Swol opfierd wurde sil. It giet om “Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018”.
In foarstelling yn it ramt fan “Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa” en as in soarte fan earbetoan oan skriuwer / joernalist Rink van der Velde (1932-2001) dy’t yn ‘e jierren ’70 fan de foarige ieu kollums yn de Ljouwerter Krante skreau oer it fiktive doarp Bokwert.
De foarstelling wurdt troch Jan Arendz, Marijke Geerstma en Anneke Hondema rűnom yn Fryslân spile.
De lęste en iennichste foarstelling bűten Fryslân is op 3 febrewaris 2018 om 20:00 (acht) oere yn it Ontmoetingscentrum ‘Het Anker’, Voorsterweg 36 yn Zwolle (Westenholte).
Kaarten kostje € 15 it stik en kinne reservearre wurde fia fryskselskipswol@gmail.com. As jim gjin e-mail hawwe, is it kritebestjoer fansels ree om te bemiddeljen by de reservearring. Nei’t de oanfraach ynkommen is, kriget de oanfrager in befęstigingsmail mei it banknűmer dęr’t it jild op oermakke wurde kin. As it jild op ‘e rekken stiet, lizze de kaarten de jűns oan ‘e seal ree.

“Het belooft een alderverscheurendst en buisterbaarlijk kultureel hoogtepunt
te worden dat elkeneen kan verstaan.
Wij verwachten dan ook veel vlucht op de kooi te krijgen.”


top

Friezedei yn Ljouwert

14 april 2018 - Provinsjehűs

It Frysk Boun om Utens bestiet dit jier 95 jier. Boppedat is Ljouwert yn 2018 de kulturiele haadstęd fan Jeropa. Dęrom wurdt de Friezedei hâlden.
Moarns fan 10:00 oere ôf geane de doarren fan it Provinsjehűs iepen foar de fertsjintwurdigers fan de Fryske kriten foar de algemiene gearkomste fan it Boun, mei kofje en oranjekoeke. De AG sil om 12:00 oere ôfrinne.
Yn it middeiskoft kin mienskiplik in lunsj geniete wurde yn it restaurante fan it Provinsjehűs.
Om 12:30 geane de doarren wer iepen foar de Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te fermeitsjen Om 13:00 is de iepening, nei it Frsk Folksliet sil Kommisaris fan de Kening, Arno Brok, ús wolkom hjitte. Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan HympHamp komme dan, om 14:45 oere, mei in koarte foarstelling mei sketskes en sang oer 95 jier FBoU (op nei de 100!), de Friezen om Utens en de Kulturele Haadsted 2018 deryn ferwurke, ôfwiksele mei de types of sankjes dy't hja al yn harren repertoire spylje.
De twade helte fan de middei, fan 15:45 oere ôf, kin keazen wurde út trije aktiviteiten:

De Friezedei wurdt dan om 18:00 oere ôfsluten.
It mienskiplik koar fan de kriten Boadegraven, Lelystęd, Swol en Twinte sil ek hieltyd wer foar ús sjonge. It konkrete program stiet op it webstek fan it Boun: www.fryskbutenfryslan.frl
Eltsenien moat der hinne! De tariedingskommisje hat in soad wurk yn dit mânske programma stutsen, dat moat beleanne wurde.
De kosten binne tige leech hâlden: De opjefte fia it Kritebestjoer. Fansels helpe wy ek by fragen oer it ferfier dęrhinne. Opjefte uterlik 1 maart by Ludzer, Edzer, Romke, Leny of Piet.


top

Noardfryslânreis

26 maaie – 1 juny 2018

Reisferiening “De Fryslannen” organisearret fan 26 maaie o/m 1 juny 2018 in moaie reis nei Noard-Dútsklân en Denemarken.
Kosten € 545, dęrby ynbegrepen: bus, hotel (“Landhaus Smaga” yn Süderlügum), moarnsbrochje, waarm iten, kofje mei traktaasje, yntrees en de foaiepot. De reiskommisje hat wier in nijsgjirrich program gearstald. It sjocht der prachtich út!
Yn grutte halen binne de yngrediďnten: Trachtenmuseum yn Drelsdorf; moeting mei de Noard-Friezen; út Schlüttsiel wei mei de boat nei Langeneß, ynkl. in rűnrit; it KOHLosseum (soerkoalmuseum) yn Wesselburen; Burch Sřnderskov yn Brřrup (DK); rydtúchmuseum yn Haderslev (DK); de Porzellanbörse; it Kupfermuseum yn Harrislee; de Roomske Sint Anna-tsjerke mei de brűnzen bylden en moaie glęs-yn-lead finsters; oargelmuzyk fan Doede; ôfskiedsmiel by de Deterner Krug yn Detern.
Foar it komplete programma, of mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei by frou Bonny Poelstra - Dijksma, Ysgumerwei 1a, 8764 PS Dedzjum, tel.0515 - 579133, of e-mail dbpoel@ziggo.nl.
Opjefte/ynfo foar 1 maart 2018.