Waling Dykstra wapen

Fryske Krite "Waling Dykstra"

De Fryske Krite "Waling Dykstra" biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbūn fiele mei Fryslān.
Minstens trijeris jiers wurdt in Fryske jūn hālden. Mei in tenielstik. Of in kabaretier.
Of in sprekker oer wrāldreizen. Of ferhalefertellers.

Eltsenien is wolkom as lid. Jo hoege allinne mar Frysk ferstean te kinnen.

Aginda
21 jannewaris 2023 - Sprekker Johannes Hobma:
Mei de ielaak fan Heech nei Londen.
Dźrnei jiergearkomste en breamiel.
(15:00 oere, de Fermanje, Meppel)
18 maart 2023 - Grutte Jūn (De Schalle, Nijeveen)
4 novimber 2023 - Hjerstjūn (De Schalle, Nijeveen)
 

Postadres
Piet Koopmans (ledekontakt)
Woldstraat 33
7941 LE Meppel
till. 0522 - 24 14 34
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl

 

Lidmaatskip
Kontribśsje foar 2023 is € 25,00.
Opjefte by de ponghālder.

  Fierdere links
Bestjoersleden
Leden yn it nijs
  Kritelūd jannewaris 2023 (pdf)
Foto's fan aktiviteiten
Oansluten by it Frysk Boun om Utens