Waling Dykstra wapen

Fryske Krite "Waling Dykstra"

De Fryske Krite "Waling Dykstra" biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbűn fiele mei Fryslân.
Minstens trijeris jiers wurdt in Fryske jűn hâlden. Mei in tenielstik. Of in kabaretier.
Of in sprekker oer wrâldreizen. Of ferhalefertellers.

Eltsenien is wolkom as lid. Jo hoege allinne mar Frysk ferstean te kinnen.

Aginda
4 novimber 2023 - “Donkey Tandem”
mei Fryske lieten
Doarpshűs "De Schalle", Nijeveen
lęs fierder....
24 febrewaris 2024- 100 jier Krite
Feest op 16 maart
16 maart 2024 - Grut Feest, mei ű.o. Piter Wilkens
en foarôf themadei fan it Frysk Boun om Utens.
 

Postadres
Ludzer van der Schors, foarsitter
Veendijk 37, 7971 RP Havelte
till. 00522 – 49 23 63
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl

 

Lidmaatskip
Kontribúsje foar 2023 is € 25,00.
Opjefte by de ponghâlder.

  Fierdere links
Bestjoersleden
Leden yn it nijs
  Kritelűd novimber 2023 (pdf)
Foto's fan aktiviteiten
Oansluten by it Frysk Boun om Utens